SIMULADOR RENTA TEMPORAL O VITALICIA_icon
SIMULADOR RENTA TEMPORAL O VITALICIA SIMULADOR RENTA TEMPORAL O VITALICIA

HOME SIMULADOR RENTA TEMPORAL O VITALICIA

SIMULADOR RENTA TEMPORAL O VITALICIA

Prima única inicial
Freqüència de cobrament
Tipus d´interès
Inici cobrament renda
Nº d´anys cobrament renda
Enviar


Aquest simulador és una eina que permet a l´usuari, a partir d´una mínima informació econòmica, estimar els ingressos que rebrà amb una renda temporal o vitalicia. Els resultats de la simulació es basen en les dades econòmiques introduïdes per l´usuari i tenen efectes merament informatius, i no constitueix ni es pot interpretar com una oferta contractual, ni com una garantia de rendibilitat atès que els imports resultants són meres estimaciones.
RENDA TEMPORAL
Durada Temporal: Es cobra una renda (mensual, trimestral, semestral o anual) mentre visqui l´assegurat i fins al venciment previst del contracte.
Reemborsament Prima No Consumida en cas de defunció: Si abans del venciment previst del contracte mor l´assegurat, es paga, en concepte de Capital de defunció als Beneficiaris designats per a aquesta prestació, la diferència entre la prima única pagada a l´inici del contracte i la suma aritmètica de les rendes brutes satisfetes fins al moment del defunció. Si a causa de la llarga durada del contracte i la llarga supervivència de l´assegurat la suma de les rendes satisfetes és superior a la Prima Única, no correspondrà cap prestació per defunció.
Import de la Renda: Tres opcions possibles: Constant, Creixent Linealment (% sobre la 1a Renda) o Creixent Acumulativament (% sobre la Renda de l´any anterior) fins a la defunció del Assegurat o fins al venciment previst del contracte.
Dret de Rescat: Aquest producte té dret de rescat total a partir de la 1era anualitat.
El valor de rescat: Quan es procedeix el rescat de la pòlissa, el valor de rescat es valora a preus de mercat, és a dir, es té en compte la minusvalidesa financera. En cas que no hi hagi cap pèrdua del valor de l´actiu, no s´aplica minusvalidesa financera. Recordem que el capital, en cas de defunció, és la Prima Única menys la Suma de Rendes brutes ja satisfetes. Si la diferència anterior és igual o menor que 0, queda extingit el Dret de Rescat.
Minusvalideses financeres: Parlem de minusvalideses quan per l´efecte de pujades dels tipus d´interès la cotització del actiu vinculat a la pòlissa perd valor. És a dir, el mateix tipus d´actiu dóna al mercat, a la data de rescat, una rendibilitat superior en comparació a la que dóna l´actiu vinculat a la pòlissa.
RENDA VITALICIA 100%
Durada: Es cobra una renda (mensual, trimestral, semestral o anual) indefinidament fins a la defunció de l´assegurat.
Reemborsament 100% en cas de defunció: En el moment de la defunció de l´assegurat es paga, en concepte de Capital de defunció als Beneficiaris designats per a aquesta prestació, 1% de la prima única satisfeta no inferior al 100% de la mateixa, es produeixi quan es produeixi la defunció.
Import de la Renda: Import constant durant cada període de vinculació de la inversió, sempre superior a la renda mínima garantida i de forma vitalícia. Es podem establir determinats períodes de vinculació d´Inversions.
Dret de Rescat: Aquest producte té dret de rescat total i parcial a partir del 1r any.
El valor de rescat: Quan es procedeix el rescat de la pòlissa, el valor de rescat es valora a preus de mercat, és a dir, es té en compte la minusvalidesa financera. En cas que no hi hagi cap pèrdua del valor de l´actiu, no s´aplica minusvalidesa financera.
Minusvalideses financeres: Parlem de minusvalideses quan per l´efecte de pujades dels tipus d´interès la cotització del actiu vinculat a la pòlissa perd valor. És a dir, el mateix tipus d´actiu dóna al mercat, a la data de rescat, una rendibilitat superior en comparació a la que dóna l´actiu vinculat a la pòlissa.

Contacta amb nosaltres i t’informem sense compromís

CONTACTAR