SIMULADOR PLANIFICACIÓ FINANCERA PERSONAL_icon
SIMULADOR PLANIFICACIÓ FINANCERA PERSONAL SIMULADOR PLANIFICACIÓ FINANCERA PERSONAL

HOME SIMULADOR PLANIFICACIÓ FINANCERA PERSONAL

SIMULADOR PLANIFICACIÓ FINANCERA PERSONAL

Dades personals
Naixement
Sexe:
Estat civil:
Descendents al seu càrrec
Dades familiars
Data de naixement cònjuge
Edat descendent
Dades seguretat social
Grup de cotització
Base de cotització
Total anys cotitzats: Anys Mesos
Edat prevista jubilació Anys Mesos
Segons les dades introduïdes, les seves condicions de jubilació seran:
Edat legal de jubilació:
i
Edat mínima jubilació:
i
Període de cotització per obtenir el 100% de la prestació:
i
Nivell de cobertura viduïtat i orfandat
Anys de cobertura
Nivell de cobertura jubilació
Anys de cobertura
Ingressos i estalvi acumulat
Salari anual/activitat econòmica
Salari conjuge
Altres ingressos recurrents
Patrimoni realitzable


Pla de pensions del treball (PPT)
Rendibilitat estimada PPT
Pla de pensions individual (PPI)
Rendibilitat estimada PPI
Pla Previsió d´estalvi (PPA)
Rendibilitat estimada PPA
Pla individual sistmàtic (PIAS)
Rendibilitat estimada PIAS
Pla estalvi llarg plaç (SIALP)
Rendibilitat estimada SIALP
Altres Productes d´estalvi
Rendibilitat estimada Estalvi
Despeses i deutes pendents
Despeses generals anuals
Préstecs i altres deutes
Quota prèstec hipotecari
Renda d´arrendament immobles
Assegurances de vida risc - protecció
Capital per mort
Capital per invalidesa
Enviar

Contacta amb nosaltres i t’informem sense compromís

CONTACTAR